Fitness kurzy

Názory na kurzy

Fitness kurz očima studenta

Místa konání

Ostatní

Seminář PhDr. Jaroslav Krištofič


Rychlá navigace
o semináři přednášející termíny cena učebny
Seminář s PhDr. Jaroslavem Krištofičem
fotografie Jaroslava Krištofiče Na semináři s doktorem Krištofičem se dozvíte o současném vnímání gymnastiky a možnostech její aplikace v praxi na základě profesního působení přednášejícího na FTVS UK a zkušeností z přípravy gymnastické mládeže, ale i reprezentantek ve Fitness.

Tématika gymnastických průprav, respektive motoricko-funkční přípravy sportovce je velice aktuální což se se projevuje mimo jiné zájmem o semináře tohoto druhu a spoluprací s mnoha sportovními svazy a kluby jak v praktické, tak teoretické formě.

Doktor Krištofič je také autorem několika publikací, které budou v rámci semináře představeny. Jejich společné zaměření je především na oblast kondiční a pohybové přípravy v duchu hesla „ co může gymnastika nabídnout ostatním sportům“ v rámci obecné i specifické pohybové přípravy.


Seminář s doktorem Jaroslavem Krištofičem

PhDr. Jaroslav Krištofič
Odborné publikace

KRIŠTOFIČ, J. Biomechanická analýza Tkačov letky. Česká sportovní gymnastika. Č.1. Praha, 1994. s.2 - 5. “Biomechanic Analysis of Tkacov”.

KRIŠTOFIČ, J. Změny v pravidlech SG mužů. Sokolský cvičitel. Č.1/7. Praha, 1994. s.12. “Changes of Gymnastic Rules for Men”.

KRIŠTOFIČ, J. Biomechanická analýza dvojného salta vzad schylmo z bradel. Česká sportovní gymnastika. Č. 2. Praha, 1995. s. 20 - 27. “Biomechanic Analysis of double Somersault back pike from paraler Bars”.

KRIŠTOFIČ, J. Analysis of Kinematic Motion Structures . In . Abstracts - Sport Kinetics 1995. Praha : FTVS UK, 1995. s.44.

KRIŠTOFIČ, J. Problematika rané specializace sportovně talentované mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže. Č. 8. Praha : FTVS UK, 1995. s.8 - 9. “Problem of early Specialization of Sport talented Youth”.

KRIŠTOFIČ, J. Progresivní metody biomechanických analýz ve sportovní gymnastice. In. Sborník z vědeckého semináře : Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku. Praha, 1995. s.35 - 38. “Progresiv Methods of Biomechanic Analysis in artistic Gymnastics.”

KRIŠTOFIČ, J. K základům biomechaniky. Sokolský cvičitel. Č. 1 - 5. Praha, 1996. “Basis of Biomechanics.”

KRIŠTOFIČ, J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha : Karolinum, 1996. 92 s. IBSN 382-101-96. “Physic Aspects of sport Technique”.

KRIŠTOFIČ, J. Základy biomechaniky dynamických gymnastických cvičení. Praha : Ústřední škola ČOS, 1996. 22 s. “Basis of Gymnastic dynamic Exercises”.

KRIŠTOFIČ, J., ZAHÁLKA, F. Východiska učebního textu : Fyzikální aspekty sportovní techniky. In. Sborník vědeckého semináře : Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku II. Praha : Karolinum, 1997. s.42 - 43. “Theses for Education Text - Physical Aspects of sport Technique”.

KRIŠTOFIČ, J. Postřehy z New Yorku. Sokolský cvičitel. Č. 12/96 - 6/97. Praha, 1996 -7. “Perceptions from New Yor”.

KRIŠTOFIČ, J. Aspekty vývoje osobnosti. Tělesná výchova a sport mládeže. Č. 3. Praha : FTVS UK, 1997. s.47 - 48. “Aspects of Development Personality”.

KRIŠTOFIČ, J. Využití prvků balančního charakteru k rozvoji motorických schopností. Česká kinantropologie. Vol.1. Č.2. Praha : FTVS UK, 1997. s.45 - 53. “Exploitation of balance Elements for Development of kinetic Abilities”.

KRIŠTOFIČ, J. Trenér a technika. Gymnastika. Č.1. Praha, 1998. s.8. “Coach and Technique”.

KRIŠTOFIČ, J. Využívání balančních technik v gymnastických aktivitách. Gymnastika. Č.3. Praha, 1998. s.24. “Using balance Technique in gymnastic Activities”.

KRIŠTOFIČ, J. Euroteam 98. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.6. Praha : FTVS UK, 1998. s.45-46. “Euroteam 98”.

KRIŠTOFIČ, J. Prvky balančního charakteru. In. Sborník vědeckého semináře : Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III. Praha : Karolinum, 2001, s.81 – 83. ”Elements of balance Character”.

KRIŠTOFIČ, J. Euroteam - materiálně technické zabezpečení tréninku. Gymnastika. Č.2. Praha, 1999. s.20. “Euroteam - Reserving of technicalEquipment for Training”.

KRIŠTOFIČ, J. Využití biomechanických poznatků v praxi. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.6 s16 -20, Č.7 s12 -15, Č.8 s16 -19. Praha : FTVS UK, 1999. “ Using of biomechanical Knowledge in Practice”.

KRIŠTOFIČ, J. Společné pohybové základy gymnastických sportů. Gymnastika. Č.4. Praha, 1999. s 22. “Common movement Basis of gymnastic Sports”.

KRIŠTOFIČ, J. Kinematické analýzy jako prostředek poznání technických základů pohybu. Rigorósní práce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1999. 90s. “ Kinematic Analysis as Means of Cognition technical Basis of movement”

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha : ISV, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. “Gymnastics for Conditioning and Health purposes”

KRIŠTOFIC, J. Fitness – nový sport s gymnastickým obsahem. Gymnastika. Č 3. Praha, 2000. s 11. “Fitness – new sport with gymnastic contents”

KRIŠTOFIČ, J. Zpevňovací gymnastická cvičení. Tělesná výchova a sport mládeže. Č 8. Praha : FTVS UK, 2000. s 34 – 39. “Gymnastic exercises for strengthen of body”

KRIŠTOFIČ, J. Základní gymnastické dovednosti pro cvičení na nářadí. Tělesná výchova a sport mládeže. Č 2. Praha : FTVS UK, 2001. s 30 – 35. “Basic gymnastic skills for exercise on apparatus”

KRIŠTOFIČ, J. Zdravotně kondiční a posilovací programy. In: Sborník ze semináře “Žena a sport III – Zvláštnosti kondiční a psychologické přípravy žen ve sportu”. Praha : Český Olympijský Výbor, 2001. s 50 – 56. “Programs for fitness and strength training”

KRIŠTOFIČ, J. Zdravotně kondiční a posilovací programy. In: Žena a sport na začátku třetího tisíciletí – patří k sobě ? Praha : FTVS UK. 2001. s 107 – 112. ISBN 80-86317-17-X “ Programs for fitness and strength training”

KRIŠTOFIČ, J. Funkčně motorická příprava sportovce. Sborník ze semináře (v tisku)

KRIŠTOFIČ, J. Analýzy pohybu pro potřeby didaktické interpretace v gymnastických sportech. Česká kinantropologie. Vol.5. č.2. Praha : FTVS UK. 2001. s 51 – 60. ISSN 1211-9261 (vyšlo až 2002) “Analysis of movement for didactic interpretation in gymnastic sports”

KRIŠTOFIČ, J. Možnosti ovlivnění navyklého způsobu držení těla. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.3. Praha : FTVS UK. 2002. s 31 – 34. “ Possibilities of influence postural stereotyp”

KRIŠTOFIČ, J. Suchá příprava v plaveckých sportech. Squasport Triatlon Běhání. Vol 4. č 2/2002. s 26 – 27. “ Dry preparation in swiming sports”

KRIŠTOFIČ, J. , In : Kol. autorů. Gymnastika. Praha : Karolinum. 2003. s 33-35, s 40-72. ISBN 80-246-0661-5. “Gymnastics”

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické aktivity v širších souvislostech.Tělesná výchova a sport mládeže. Č.2. Praha : FTVS UK. 2003. Vol. 69. s 36 –38. “Gymnastic activities in wider connections”

KRIŠTOFIČ, J., MURCKOVÁ, P. Posouzení funkčních poruch pohybového systému prostřednictvím povrchové EMG. IN : Sborník z vědecké konference sportovní sekce UK FTVS “Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka” (v Praze 20.11.2003). Praha : FTVS UK. 2004. s 319 – 323. “Evaluating of function disorders by surface EMG”

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické dovednosti na hrazdě I. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.2. Praha : FTVS UK. 2004. Vol. 70. s 36-38 “ Gymnastic skills on horizontal bar”

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické dovednosti na hrazdě II. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.3. Praha : FTVS UK. 2004. Vol. 70. s 30-33. “ Gymnastic skills on horizontal bar”

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha : Grada Publishing. 2004. 192s. ISBN 80-247-1006-4. “Gymnastic preparation of sportsmen”

KRIŠTOFIČ, J. Motoricko-funkční příprava sportovce. Videomateriál ve formátu VHS a DVD. Praha 2004. “Motor-function preparation of sportsmen”

KRIŠTOFIČ, J. Co to je core training? Tělesná výchova a sport mládeže. Č.3. Praha : FTVS UK. 2005. Vol.71. s 13 – 18. “ What is mean core training?

KRIŠTOFIČ, J. Eurotým 2005. Pohyb je život. Č.9. Praha : ČASPV. 2005.Vol.I. s.30. ISSN 1212-0669. “Euroteam 2005”

KRIŠTOFIČ, J. VALOUCHOVÁ, P. Funkční charakteristika vybraných svalů dolních končetin. IN : Sborník z vědecké konference sportovní sekce UK FTVS “Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže” . Praha : FTVS UK. 16.11. 2005. ISBN 80-86317-38-2. “Function characteristics of choice legs muscles”

KRIŠTOFIČ, J. DOBRÝ, L. Funkční gymnastika v kondičním tréninku 14 – 18letého lyžaře. Tělesná výchova a sport mládeže. Č.1. Praha : FTVS UK. 2006. Vol.72. s 31 – 39. “Function gymnastics in condition training of 14 – 18 age skier”


Cena, Místo konání, Podmínky, Forma platby
Délka semináře: 2 hodiny

Podmínky přijetí:Seminář je určen pro všechny studenty Dexter Academy, které zajímá práce doktora Krištofiče a chtějí se dozvědět informace z oblasti gymnastiky a jejím použití v tréninku

Místo konání masérského kurzu: V našich učebnách

Cena semináře: 490,-

rekvalifikační masérský kurzNejprofesionálnější učebny v Dexter academy v Praze,
kde probíhá kurz: PhDr. Jaroslav Krištofič - seminář


masérské kurzy masérské kurzy masérské kurzy

Učebny pro více než 200 kurzů. Učebny jsou přizpůsobené daným kurzům masáží, kosmetiky, fitness a výživy a speciálně pro kurz: PhDr. Jaroslav Krištofič - seminář.

Podívejte se na další fotky a informace o krásných učebnách fitness kurzů.

Mezinárodní akreditace fitness kurzu
Akreditace dai masérského kurzu Akreditace ies masérského kurzu Díky vysoké úrovni fitness kurzu, je certifikát označen doložkou mezinárodních certifikačních autorit. Prošli jsme náročným auditem a tento fitness kurz byl ohodnocen Ratingem jako kvalitní.

Každý půlrok vyhrajte JAGUÁRA
masérské kurzy S každou přihláškou na fitness kurz v Dexter Academy máte větší možnost vyhrát nejlepší masážní stůl JAGUAR v hodnotě 10 000 Kč. Více zde Soutěž

Certifikáty v 15 jazycích
masérské kurzy Certifikát o absolvování fitness kurzu můžete získat v několika jazycích (An.,Sp.,Ne.,Ru.,It...). Prestižní škola Dexter Academy má dlouholetou tradici. Můžete se na ni obrátit kdykoli po kurzu, vždy vám vyjde vstříc. Má pro vás nový klientský servis se stálými zaměstnanci pouze pro vás. Těšíme se na vás s celým týmem profesionálních lektorů.

kredity banner
kredity banner
kredity banner
kredity banner
kredity banner
kredity banner

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ:

V případě, že je kurz obsazený, využijte možnosti "Nezávazná objednávka" - pokud se daný termín uvolní, budeme Vás informovat emailem.

PRAHA: PhDr. Jaroslav Krištofič - seminář


banner
Zavřít Nyní se nedovoláte, na telefonu jsme v pracovních dnech od 9 do 17 hod.